Privacyverklaring sollicitatie

Privacyverklaring – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe enerzijds SBB Bedrijfsdiensten BV met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0420.170.841 en anderzijds SBB Gecertificeerde Accountants Adviseurs BV met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0459.609.556 (beide hierna genoemd "SBB" of "SBB Accountants & Adviseurs" of “Wij”), uw persoonsgegevens verwerken in de context van SBB’s sollicitantenbestand.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De verwerkingen

In de context van SBB’s sollicitantenbestand verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het samenstellen en beheren van dit bestand. De rechtsgrond hiervoor is toestemming.

Voor deze doeleinden verwerken wij ondermeer de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (zoals naam, functie, thuisadres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres)
 • Persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, nationaliteit, geslacht en geboortedatum)
 • Loopbaangegevens (zoals begin- en einddatum van betrekking, loon,)
 • CV’s, diploma’s, getuigschriften en aanwezigheidsattesten bij trainingen

Indien deze gegevens niet (correct) worden verstrekt of verwerkt, kan dit gevolgen hebben voor het al dan niet voortzetten van een sollicitatieprocedure.

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen ten dele worden ingezameld of vervolledigd op basis van publiek beschikbare bronnen en publieke websites, waaronder sociale media (b.v. LinkedIn).

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot 2 jaar.

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij zullen geen persoonsgegevens meedelen, of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Tenslotte zullen uw persoonsgegevens ook niet worden doorgegeven naar een land buiten de EU.

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan echter 100% veiligheid garanderen. Wij streven er daarom naar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw eigen informatiesysteem afdoende te beveiligen.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens
 • Het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie
 • Het recht op gegevenswissing en het recht om vergeten te worden (onder welbepaalde voorwaarden)
 • Het recht om uw gegevens in te perken (onder welbepaalde voorwaarden)
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit

Hoe kan u ons contacteren?

Voor de uitoefening van uw rechten, kan u steeds contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer) via onderstaande contactgegevens:

SBB Accountants & Adviseurs
Diestsevest 32 bus 1A
3000 Leuven
T: 016 24 64 85
@: privacy@sbb.be

Indien u bijkomende vragen of eventueel klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u tevens via deze weg bij ons terecht.


Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.