Gebruikersvoorwaarden

Juridische informatie


Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op je gebruik van onze website www.sbb.be.

Sbb.be is een website van enerzijds SBB Bedrijfsdiensten BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, info@sbb.bewww.sbb.be en anderzijds SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven, info@sbb.bewww.sbb.be, beide hierna genoemd "SBB" of "SBB Accountants & Adviseurs". Als je een contractuele relatie hebt of zou aangaan is dit met één van de bovenvermelde entiteiten en niet met beide.

SBB bezit het exclusieve copyright van deze website, haar design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SBB.

De informatie over de onderwerpen die je op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindend advies worden beschouwd. SBB zal in de mate van het mogelijke inspanningen leveren om haar verstrekte informatie zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden, maar zij biedt hier geen garantie toe. SBB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als je advies wenst op basis van je persoonlijke situatie dien je contact met ons op te nemen. SBB is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Je kan ons contacteren via de website of via een andere weg, maar je dient er rekening mee te houden dat zo'n contactname niet automatisch betekent dat je klant bent of zal worden van SBB. Wij aanvaarden klanten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaard je dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De rechtbanken van de ligging van de maatschappelijke zetel van SBB zijn, bij uitsluiting van alle andere, territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.