Privacyverklaring

Privacyverklaring – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe enerzijds SBB Bedrijfsdiensten BV met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0420.170.841 en anderzijds SBB Gecertificeerde Accountants Adviseurs BV met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0459.609.556 (beide hierna genoemd "SBB" of "SBB Accountants & Adviseurs" of “Wij”), jouw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke in de context van SBB’s aanwervingsprocedure .

Wij streven ernaar jouw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verwerkingen

1. In het kader van SBB haar aanwervingsprocedure is het mogelijk dat Wij onderstaande persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens (zoals naam, functie, thuisadres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres)
 • Persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, nationaliteit, geslacht en geboortedatum)
 • Loopbaangegevens (zoals begin- en einddatum van betrekking, loon)
 • CV’s, diploma’s, getuigschriften en aanwezigheidsattesten bij trainingen
 • Details over het sollicitatiegesprek

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens die je hebt verstrekt aan SBB voor de volgende doeleinden:

 • om te communiceren;
 • om een aanspreekpunt te bewaren;
 • om informatie te bezorgen over het aanwervingsproces;
 • om te beoordelen, overwegen en eventueel ondertekenen van een arbeidsovereenkomst.
 • Indien deze gegevens niet (correct) worden verstrekt of verwerkt, kan dit gevolgen hebben voor het al dan niet voortzetten van de aanwervingsprocedure.

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen ten dele worden ingezameld of vervolledigd op basis van publiek beschikbare bronnen en publieke websites, waaronder sociale media (bv. LinkedIn).

De rechtsgrond voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is (1) de uitvoering van een mogelijke contractuele relatie; of (2) de wettelijke verplichting om bepaalde informatie te verwerken (bv. de verplichting om te beoordelen of de sollicitant in staat is om in België te werken); of (3) SBB haar gerechtvaardigd belang dat alleen van toepassing is wanneer SBB haar belang niet wordt overstegen door jouw fundamentele rechten en vrijheden. Je kunt altijd aanvullende informatie over SBB haar gerechtvaardigd belang vragen vóór de aanvang van de verwerkingsactiviteiten.

De bewaartermijn van jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden is beperkt tot 6 maanden na afloop van de aanwervingsprocedure.

Wij zullen jouw persoonsgegevens meedelen, of uitwisselen met de in deze verklaring beschreven ontvangers van jouw persoonsgegevens waaronder begrepen: professionele raadgevers van SBB (waaronder begrepen juridische adviseur, enz.), IT-hostingproviders en andere IT-dienstverleners (zie infra).

2. Verder verwerken Wij jouw persoonsgegevens met het oog op het beheer van (potentiële) geschillen in het kader van de aanwervingsprocedure. Voor dit doeleinde verwerken Wij ondermeer de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (zoals naam, functie, thuisadres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres)
 • Persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, nationaliteit, geslacht en geboortedatum)
 • Loopbaangegevens (zoals begin- en einddatum van betrekking, loon)
 • CV’s, diploma’s, getuigschriften en aanwezigheidsattesten bij trainingen
 • Details over het sollicitatiegesprek

De rechtsgrond voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is SBB haar gerechtvaardigd belang. Je kunt altijd aanvullende informatie over SBB haar gerechtvaardigd belang vragen vóór de aanvang van de verwerkingsactiviteiten.

De bewaartermijn van jouw persoonsgegevens voor bovenstaand doeleinde is beperkt tot 5 jaar.

Wij zullen enkel jouw persoonsgegevens meedelen, of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, indien vereist (door de wet) in het kader van een (buiten)gerechtelijke procedure.

3. Indien de aanwervingsprocedure wordt beëindigd zonder een aanwerving kunnen jouw persoonsgegevens worden opgenomen in de aanwervingsreserve van SBB indien je hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend met het oog op het samenstellen en beheren van deze aanwervingsreserve worden verwerkt met als doel om door SBB te worden gecontacteerd in de toekomst voor een soortgelijke functie.

Voor dit doeleinde verwerken wij onder meer de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (zoals naam, functie, thuisadres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres)
 • Persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, nationaliteit, geslacht en geboortedatum)
 • Loopbaangegevens (zoals begin- en einddatum van betrekking, loon)
 • CV’s, diploma’s, getuigschriften en aanwezigheidsattesten bij trainingen
 • De rechtsgrond voor de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is jouw toestemming.

De bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is beperkt tot 2 jaar.

Wij zullen geen persoonsgegevens meedelen, of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij je daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en je er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist (door de wet), bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Van zodra jouw toestemming wordt ingetrokken zullen deze persoonsgegevens worden verwijderd uit de aanwervingsreserve van SBB.

De ontvangers van jouw persoonsgegevens

In overeenstemming met SBB haar aanwervingsprocedure kunnen jouw persoonsgegevens worden gecommuniceerd en gedeeld met verschillende professionele raadgevers van SBB (waaronder begrepen juridische adviseur, enz.), IT-hostingproviders en andere IT-dienstverleners of met overheidsinstanties om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, die allemaal binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn (tenzij anders aangegeven).

Tenslotte zullen jouw persoonsgegevens ook niet worden doorgegeven naar een land buiten de EU.

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die Wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan echter 100% veiligheid garanderen. Wij streven er daarom naar de veiligheid van SBB haar systemen continu te verbeteren. Jij hebt ook een belangrijke rol in de veiligheid van jouw persoonsgegevens door o.a. jouw eigen informatiesysteem afdoende te beveiligen.

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent jou een aantal rechten toe met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van jouw persoonsgegevens
 • Het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan jouw specifieke situatie
 • Het recht op gegevenswissing en het recht om vergeten te worden (onder welbepaalde voorwaarden)
 • Het recht om jouw gegevens in te perken (onder welbepaalde voorwaarden)
 • Het recht om jouw toestemming op elk ogenblik in te trekken
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit

Hoe kan je ons contacteren?

Voor de uitoefening van je rechten, kan je steeds contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer) via onderstaande contactgegevens:

SBB Accountants & Adviseurs
Diestsevest 32 bus 1A
3000 Leuven
T: 016 24 64 85
@: privacy@sbb.be

Indien je bijkomende vragen of eventueel klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je tevens via deze weg bij SBB terecht.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen wij je per e-mail op de hoogte brengen.